Çalışma Alanlarımız

KCS Hukuk belirtilen alanlar öncelikli olmak üzere tüm hukuki konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Bir gayrimenkulün; gerek alım-satım aşamasında gerek kullanılması gerekse de inşası yahut yıkımı sırasında birçok anlaşmazlık doğabilmektedir. Bu anlaşmazlıkların çözümü hususunda;

 • Satış vaadi sözleşmesinin hazırlanması ve uygulanması
 • Kat karşılığı (arsa payı) inşaat sözleşmesinin hazırlanması ve uygulanması
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
 • Ecrimisil Davaları,
 • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Uygulanması,
 • Kira Tespiti Davaları,
 • Kiracının Tahliyesi Davaları,
 • Kamulaştırmadan Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar

ve bir gayrimenkul kaynaklı doğabilecek diğer tüm hukuki uyuşmazlıklara ilişkin Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu ve tüm sair mevzuat ışığında hak ve menfaatleriniz Hukuk Büromuz tarafından en etkili şekilde temsil edilecektir.

Aile Hukuku

Aile hukuku alanında özellikle Evlenme, nişanlanma, boşanma, velayet, eşler arasındaki mal rejimlerinden kaynaklı doğabilecek

 • Çekişmeli Boşanma davalarında Maddi – Manevi Tazminat ve Nafaka talepleri
 • Boşanma halinde çocuğun velayeti,
 • Boşanma sonrasında mal rejimi ve malların tasfiyesi
 • Anlaşmalı boşanma halinde protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzer durumlarda tedbir kararı alınması,
 • Evlilik öncesi taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmelerinin düzenlenmesi

gibi uyuşmazlıklar başta olmak üzere Aile Mahkemelerine konu olabilecek tüm uyuşmazlıklarda Hukuk Büromuz gerekli müracaatları yapacak ve güncel mevzuatlar ışığında haklarınız korunacaktır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

; Bir iş ilişkisinden kaynaklı olarak doğabilecek;

 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma hallerinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti, gerekli başvuru ve davaların takibi
 • Haksız Fesih Hallerinde İşe İade süreçlerinin takibi
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında gerek SGK bünyesindeki başvurularda gerekse taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalarının sağlanması
 • Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin ikale yolu ile sona erdirilmesi halinde sözleşmenin hazırlanması ve uygulanması konusunda gerekli işlemlerin yapılması
 • Tüm iş ilişkilerinden kaynaklı olarak gerçekleştirilecek arabuluculuk başvurularının takibi ve gerçekleştirilmesi

 

gibi durumlar başta olmak üzere İş Mahkemelerinin görev alanına girebilecek tüm uyuşmazlıklarda gerek işçi gerekse de işveren açısından güncel mevzuat ışığında gerekli hukuki işlemler Hukuk Büromuz aracılığı ile titizlikle gerçekleştirilecektir.

Sigorta Hukuku

Bir sigorta sözleşmesi ile güvence altına alınan rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının, sigorta ettirenin zararın tazmini sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Ancak uygulamada

 • söz konusu zararın tazmin şartlarının sağlanıp sağlanmadığı,
 • zararın maddi karşılığının tespiti,
 • karşılanan zararın sigorta ettirene ya da üçüncü kişiye rücu edilmesi,

gibi birçok hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Sigorta ettiren tarafın gerçekleşen riziko kapsamında haklarının korunması ve zararının tazmini; güncel mevzuata ve uygulamaya hakim olmayı gerektiren hassas bir süreçtir.

Hukuk Büromuz, Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta başta olmak üzere sigorta acenteleri ile yürüttüğü ortak faaliyetler neticesinde özellikle trafik kazaları kapsamında ödenecek tazminatlara ilişkin müvekkillerimiz adına oluşabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarının korunmasını amaçlamakta ve kendileri adına en lehe sonucun doğmasını sağlamaktadır.

Tüketici Hukuku

Günümüzde E-Ticaretle beraber tüketici işlemleri hiç olmadığı kadar hızlandırılmış ve artmıştır. Ancak bu durum beraberinde uyuşmazlıklar da doğurmaktadır.

Hukuk Büromuz tüketici hukuku alanında özellikle

 • uluslararası ve yurtiçi alım satım, kaparo ve cayma parası sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması,
 • Alım-satım sözleşmelerindeki cezai şartların belirlenmesi ve gerekli yaptırımların takibi
 • ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümü
 • ayıplı mala ilişkin seçimlik hakların kullanılması aşamasında en lehe çözümün belirlenmesi ve gerekli müracaatların yapılması

konularında uzmanlaşmış, Tüketici İşleminden kaynaklı diğer tüm uyuşmazlıklarda da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu çerçevesinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen davaların çözümünde hizmet vermektedir.

Miras Hukuku

Bir kişinin vefatı halinde sahip olduğu malların nasıl ve kimler arasında paylaştırılacağını belirleyen hukuk dalıdır. Ancak bu aşamada mirasçılar arasında yahut üçüncü kişilere karşı uyuşmazlıklar yaşanması da sıklıkla karşılaşılan bir husustur.

Hukuk Büromuz Miras Hukuku konusuna giren;

 • Mirasçılık belgesinin verilmesi yahut iptali davaları
 • Vasiyetnamenin ifası yahut iptali davaları
 • Miras taksim sözleşmesinin hazırlanması ve gerekli mercilerde sözleşmeye uygun olarak mirasın paylaştırılması, sözleşmenin uygulanması
 • Mirastan çıkarma(iskat) ve mirastan yoksun bırakma davaları
 • Mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması ve uygulanması
 • Mirasın reddi durumunda gerekli işlemlerin yapılması ve reddin hukuka uygunluğunun tespiti
 • Terekenin tespiti ve korunması davaları
 • Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma davaları
 • Muris muvazaasından kaynaklı tapu iptal ve tecil davaları
 • Saklı payın ihlali ve tenkis davaları
 • Mirasın paylaştırılması yolu ile ortaklığın giderilmesi davası
 • Mirasta istihkak davaları

ve Miras Hukuku kapsamına girecek diğer tüm uyuşmazlıklarda deneyimine ek olarak güncel mevzuata ve uygulamaya hakimiyetiyle beraber titizlikle hizmet vermektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Uluslararası makro ve mikro demografik olaylar sonucu oluşan göç dalgaları ile özellikle Ortadoğu ve Asya bölgelerinden yoğun göç alan Türkiye vatandaşlığına geçilmek için gözde ülkeler arasında yerini almıştır.

Uluslararası makro ve mikro demografik olaylar sonucu oluşan göç dalgaları ile özellikle Ortadoğu ve Asya bölgelerinden yoğun göç alan Türkiye vatandaşlığına geçilmek için gözde ülkeler arasında yerini almıştır.

 
Özellikle Türkiye’de yaşamını sürdürmek isteyen yabancıların Türk vatandaşlığını istisnai yollarla kazanmasını düzenleyen Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen

 • İstihdam yatırımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 • Sermaye yatırımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 • Gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

işlemlerine ek olarak

 • Oturum izni başvuruları,
 • Oturma izni uzatma başvurularının yapılması,
 • Çalışma izni başvuruları,
 • Başvurularının takibi ve sonuçlandırılması
 • Vatandaşlık hükümlerinin ihlali nedeniyle sınır dışı edilmeye ilişkin müracaatlar

gibi tüm işlemleri birçok müvekkil için başarılı şekilde yerine getirmiş olan Hukuk Büromuz, bu doğrultuda edindiği tecrübe ile işi sonuçlandırma kısmında oldukça etkili bir konumdadır.

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku konusunda hizmet veren Büromuz, alanında uzman; İngilizce, Almanca ve Arapça dillerine hakim Avukat ve Yabancı Ülkelerdeki Danışmalarımız sayesinde Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku alanında vatandaşlığa dair tüm işlemlerin başından sonuna kadar her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ceza Hukuku

Hukuk Büromuz Ceza Hukuku alanında, müvekkilleri hakkında başlatılan soruşturmanın ilk aşamasından itibaren kovuşturma ve infaz aşamaları dahil cezai yaptırım içeren tüm aşamalarda müdafilik ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki bir cezai yaptırım ile karşı karşıya kalındığı takdirde avukat temsilinden faydalanmak için kovuşturma(dava) aşaması beklenilmeden soruşturmanın ilk aşamasından itibaren bir avukat ile temsil edilmek, hak kayıplarının önüne geçecek ve süreci lehe çevirecek yegane unsurdur.

Bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalınan durumlarda, gerek soruşturma aşamasında delillerin değerlendirilmesi gerekse de kovuşturmada savunmanın oluşturulması için Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na son derece hakim olmak ve de uygulamada da tecrübe kazanmış olmak önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda gerek kolluk birimleri gerek diğer adli mercilerde defalarca kez müdafilik görevini icra etmiş ekibimiz ile hakkınızda ilerleyen her tür cezai sürecin takibi gerçekleştirilecek ve hakkınızdaki en lehe sonuç için gerekli tüm işlemler yapılacaktır.